التهاب تاندون های اکستانسور مچ دست که همراه با درد در ناحیه آرنج می باشد تحت نام تنیس البو نیز شناخته می شود درمان های متعددی دارد که یکی از مهمترین اجزاء آن ورزش درمانی می باشد و از مهمترین اجزا این تمرینات حرکات ورزشی اکسنتریک می باشد.قبل از شروع این حرکات ابتدا باید عضلات را کشید برای این منظور در حالی که مچ دست به سمت پائین قرار دارد و مفصل آرنج کاملا صاف می باشد با دست دیگر مچ  را به سمت پائین می کشیم .کشش را برای ۳۰ تا ۴۵ ثاینه نگه می داریم ۳۰ ثانیه استراحت می دهیم و ۳ تا ۵ بار تکرار می کنیم.۲ بار در روز

Illustration: Stretching exercise for tennis elbow – as described in the article

تمرینات اکسنتریک در واقع فاز بازگشت تمرینات کانسنتریک می باشد در این بیماری زمانیکه بیمار می خواهد حرکت کانستریک (حرکت انقباضی عضله ) را انجام دهد به عضله کمک می کنیم یا اصولا بدون وزنه انجام می دهیم و قسمت بازگشت را می گذاریم بیمار انجام دهد.وزنه ائی را که انتخاب می کنیم باید حداقل ۳۰ درصد حداکثر وزنه ائی باشد که بیمار می تواند  بصورت کانستریک انجام دهد.۱۰-۵ بار و دو بار در روز.

Animation: Strengthening exercise for tennis elbow

 

Animation: Strengthening exercise for tennis elbow

دکتر امیر حسین افشانی